Репродукция и отглеждане на пъстървови риби до 2 килограма

Project Description

Производствен комплекс за репродукция и отглеждане на пъстървови риби до 2 килограма в пълносистемна рециркулационна система.

  • Категория: Инженеринг
  • Фаза: Технически
  • Клиент: Български рибарници ЕООД
  • Местонахождение: гр.Самоков

Проектът предвижда изграждането на инсталация за производство на пъстървови риби до 2 кг. в пълносистемна,рециркулационна аквакултурна система /РАС/.

Доставката,монтажът и пускането в експлоатация,както и последващата производствена дейност ще се осъществи в открити производствени басейни с прилежащи производствени сгради,изградени на терен с учредено право за строеж на Български рибарници ЕООД.Цялата инвестиция е насочена в отглеждане на видове с много добър пазарен потенциал-дъгова пъстърва в две категории: 1.до 350 грама – с капацитет около 185 т/г. 2.до 2 кг – с капацитет около 284 т./г.

Производственият процес преминава през 3 фази:
1. Репродуктивно производствен процес-размножаване,производство на зарибител до 12 гр. и отглеждане на маточни стада;
2. Угояване кат. 1 – 12-350 гр.
3. Угояване кат. 2 – 350 гр.-2 кг.

Технологичната програма предвижда постепенно натоварване на мощностите до стабилизиране на процеса и постигане на оптималните условия за отглеждане на продукта,както и пълен мониторинг и управление на показателите на водата. Обемът на производство е общо около 470 т/год и е съобразен с капацитета на инсталацията и възможностите за добив на продукта при нормално натоварване на съоръженията и минимално потребление на вода.Технологичното оборудване, което е заложено по проекта, е в съответствие с последователността на производствените процеси на РАС,като в него е включено и интегрирането на патентовани технологични решения и добри производствени практики. Проектът предвижда създаването на 12 нови работни места,както и дейности за подобряване на безопасността и условията на труд чрез закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло,придобиване на стандарта BS OHSAS 18001,оборудване на места за отдих,хранене и почивка за работещите,обучение на служителите за безопасна работа с нововъведеното оборудване,както и мерки за подобряване на енергийната и ресурсната ефективност на предприятието с 12.85%.