Производство на пъстървови риби до 350 грама

Project Description

Промишлена сграда за производство на пъстървови риби до 350 грама в супер интензивна, пълносистемна рециркулационна система.

  • Категория: Инженеринг
  • Фаза: Технически
  • Клиент: Рибената ферма АД
  • Местонахождение: гр.Самоков

Проектът предвижда изграждането на инсталация за производство на „Дъгова пъстърва“ (Oncorhynchus mykiss) до 350 гр.

В пълносистемна,супер интензивна, рециркулационна аквакултурна система /РАС/.Доставката,монтажът и пускането в експлоатация,както и последващата производствена дейност ще се осъществи в сграда,която предстои да бъде построена със 100% средства на „Рибената Ферма“ АД на собствен терен.Цялата инвестиция е насочена в отглеждане на видове с много добър пазарен потенциал,а именно дъгова пъстърва с планиран капацитет 317-350 т/г и производствен процес преминаващ през три фази:

1. Репродуктивно производствен процес-размножаване,производство на зарибител до 17 гр. и отглеждане на маточно стадо.
2. Доотглеждане на подрастващи от 17 до 57 гр.
3. Угояване от 57 до 350 гр.

Технологичната програма предвижда постепенно натоварване на мощностите за постигане на оптималните условия за отглеждане на продукта,както и пълен мониторинг и управление на химичните и физичните показатели на производствената вода.Обемът на производство е съобразен с капацитета на инсталацията и възможностите за добив на продукта при нормално натоварване на съоръженията и минимално потребление на вода.Технологичното оборудване, което е заложено по проекта, е в съответствие с последователността на производствените процеси в РАС,като в него е включено и интегрирането на патентовани технологични решения и добри практики при избора на технология и придобиването на ноу-хау.

Проектът предвижда създаването на 8 нови работни места,както и дейности за подобряване на безопасността и условията на труд чрез закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло,придобиване на стандарта BS OHSAS 18001:2007,оборудване на места за отдих,хранене и почивка за работещите,обучение на служителите за безопасна работа с ново въведеното оборудване,както и мерки за подобряване на енергийната и ресурсната ефективност на предприятието.