Преработка на риба и рибни продукти

Project Description

Предприятие за преработка на риба и рибни продукти

  • Категория: Инженеринг
  • Фаза: Технически
  • Клиент: Рибената ферма АД
  • Местонахождение: гр.Самоков

Проектът предвижда изграждането на предприятие за преработка на риба (пъстърва) на терен, собственост на „ Рибената ферма“ АД, намиращ се местността „Луковица”, землище на гр. Самоков, Технологичният проект и прилежащите му проектни части са изготвени съгласно изискванията на приложимото европейското и национално законодателство и при спазването на индикативната рамка на системата за управление на качеството и управление на критичните точки (НАССР), управлявани от софтуер. Изпълнението на проектът предвижда поетапно му изграждане, както отделните етапи са обособени по начин, позволяващ оперативна самостоятелност и експлоатационна независимост на първия и последващите етапи. Технологичният проект включва изграждането на три производствени линии – за обработка на фракции от 280 до 480 грама; за обработка на фракциите 320гр. – 390гр. за филетиране и обработка на фракция 0,9 -2,5 кг. Проектът предвижда изпълнението на първия етап, включващ изграждане на помещението и пускането в експлоатация на първата производствена линия, за производство на охладена риба в диапазона 280 – 600 гр.,обслужвана от 12 нови работни места и включваща процеса по приемане, обработка на рибата чрез технология на затворен вакуумен цикъл и автоматично отвеждане на странични животински продукти, в контейнер за съхранението на СЖП, опаковка в бокс-кутии с лед и експедиция към краен потребител. Проектът предвижда и въвеждане на система за управление на околната среда , съответстваща на ISO14001:2015 и изграждане на локални съоръжения за 100 % събиране на производствените и опасни отпадъци, елиминирайки източника на замърсяване в точката на неговото възникване повишавайки значително екологичния фактор на целия процес. Разработката е на база на иновативни технологични решения, с възможност за разширяване на асортимента и гарантиране на устойчивост на инвестицията, с гъвкава производствена програма, гарантираща работата на предприятието при пълния му капацитет.