Предприятие за размножаване и отглеждане на зарибителен материал от пъстървови риби

Project Description

Предприятие за размножаване и отглеждане на зарибителен материал от пъстървови риби в репродуктивна рециркулационна система.

  • Категория: Инженеринг
  • Фаза: Технически
  • Клиент: Аква ЕН ЕООД
  • Местонахождение: гр.Самоков

Проектът предвижда изграждането на инсталация за размножаване и отглеждане на зарибителен материал от пъстървови риби в репродуктивна рециркулационна система /РАС/.Доставката,монтажът и пускането в експлоатация,както и последващата производствена дейност ще се осъществи в сграда тип хале,която предстои да бъде построена със 100% средства на Аква Ен ЕООД на терен с учредено право за строеж.

Цялата инвестиция е насочена в отглеждане и развъждане на видове с много добър пазарен потенциал,а именно дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) с планиран годишен капацитет на инсталацията 1982928 бр. рибки до 60 гр. и с планиран производствен процес преминаващ следните фази: 1.Селекция на необходимите разплодници от пъстърва 2.Получаване на полови продукти от разплодниците 3.Инкубация на оплодения хайвер 4.Отглеждане на личинки 5.Отглеждане на малки рибки.

Технологичната програма предвижда постепенно натоварване на мощностите до стабилизиране на процеса и постигане на оптималните условия за отглеждане на продукта,както и пълен мониторинг и управление на химичните и физичните параметри на водата -температурата,окислородяване,(pH) и др.Обемът на производство е съобразен с капацитета на инсталацията и възможностите за добив на продукта при нормално натоварване на съоръженията и минимално потребление на вода.Технологичното оборудване е в съответствие с последователността на производствените процеси на РАС,като в него е включено и интегрирането на патентовани технологични решения и добри практики, чрез избора на технология и придобиването на ноу-хау.

Проектът предвижда създаването на 7 нови работни места,както и дейности за подобряване на безопасността и условията на труд- закупуване на лични предпазни средства,специално работно облекло,придобиване на стандарта BS OHSAS 18001,оборудване на места за отдих,хранене и почивка,обучение на служителите за безопасна работа с нововъведеното оборудване,както и мерки за подобряване на енергийната и ресурсната ефективност на предприятието.