Модернизация на предприятие за риба и рибни продукти

Project Description

Модернизация на предприятие за риба и рибни продукти

  • Категория: Реинженеринг
  • Фаза: Технически
  • Клиент: Олопласт ЕООД

Проектното предложение се разработва за постигане на следните цели:

1) Подобряване условията на труд в предприятието, чрез инвестиция в лични предпани средства
2) По-пълното оползотворяване на произведената в Олопласт ООД продукция, чрез закупуване на специализирано транспортно средство
3) Модернизация на предприятието, чрез включване в автопарка на предприятието на нов икономичен специализиран малотоварен автомобил, с ниско ниво на изпускане на вредни емисии.

В проекта са заложение следните дейности: закупуване на специализиран малотоварен автомобил, оборудван с хладилен агрегат и осигуряване на лични предпазни средства за работниците, заети в преработката и дистрибуцията на охладена дъгова пъстърва.

Реализирането на дейностите е насочено към постигането на заложените цели, като осъществяване им ще допринесе за постигане на индикаторите в проекта.

Чрез новозакупеното специализирано транспортно средство ще се създадат условия за по-пълно оползотворяване на произведената в Олопласт ООД продукция чрез бърза реализация на рибните продукти на търговските борси и магазинни мрежи извън гр. Пирдоп.

Включването в автопарка на предприятието на нов икономичен и съобразен с европейските стандарти специализиран лекотоварен автомобил с вредни емисии под 130 гр/км ще допринесе за опазване на околната среда и за повишаване на ресурсната ефективност на Олопласт ООД.

В резултат от изпълнението на проекта условията на труд в предприятието ще се подобрят и ще се повиши мотивацията на работещите, което ще има положителен ефект върху производителността на труда. Проектът е изготвен в съответствие с принципите на хоризонталните политики на ЕС.

Назначаването на нови работници в предприятието ще се извърши съгласно принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация и насърчаване на равните възможности за всички независимо от техния пол, етническа принадлежност или вид увреждане.