Услуги

Изготвяне на пълна проектна документация

Проектиране и изграждане на производствени системи и преработвателни предприятия за аквакултури в съответствие с европейското и национално законодателство за инвестиционното проектиране и подготовка на документи във връзка с процедурите по издаване на разрешения за строеж.

Консултиране и подготовка на документи

Консултиране и изработване на екологични оценки както и документи за издаване на разрешителни от:
Регионална инспекция по околната среда и водите, Басейнова дирекция, Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Регионална здравна инспекция и други.

Изготвяне на производствени програми и продуктови листи

Разработване на технологични производствени програми съобразно технологичното оборудване, капацитета и асортимента на производството и пазарните потребности.

Анализ на инвестиционни и производствени разходи

Извършване на анализи на инвестиционни разходи с цел тяхната оптимизация. Разработване на бизнес – план на инвестиционното намерение, план – график за изпълнение, план за управление на паричните потоци и възможности за използване на инвестиционни финансови инструменти.

Управление на проекти и одит на дейността

Управление и контрол на процесите по изпълнение и отчитане на инвестиционните проекти. Извършване на одит по изпълнение на проектните и производствените индикатори.

Оценка на проектни предложения

Оценка на проектни предложения- предварителна оценка за административно съответствие, техническа и финансова оценка на проектни предложения, за финансиране от оперативни програми и банкови институции.