Услуги

Изготвяне на пълна проектна документация

Изготвяне на пълна проектна документация в съответствие с европейското и национално законодателство за инвестиционното проектиране и подготовка на документи във връзка с процедурите по издаване на разрешения за строеж.

Консултиране и подготовка на документи

Консултиране и подготовка на документи за издаване на разрешителни от:
Регионална инспекция по околната среда и водите, Басейнова дирекция, Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Регионална здравна инспекция и други.

Изготвяне на производствени програми и продуктови листи

Изготвяне на производствени програми и продуктови листи съобразно капацитета и асортимента на производството и пазарните потребности.

Анализ на инвестиционни разходи

Анализ на инвестиционни разходи. Разработване на бизнес-план на инвестиционното намерение, план за управление на паричните потоци и възможности за използване на инвестиционни финансови инструменти.

Управление на проекти и одит на дейността

Управление на проекти и одит на дейността – управление на процесите, отчитане на проектите и контрол на изпълнението им.

Оценка на проектни предложения

Оценка на проектни предложения- предварителна оценка за административно съответствие, техническа и финансова оценка на проектни предложения, за финансиране от оперативни програми и банкови институции.