„Бългериън Фиш Фармс“ ЕООД

професионализъм, иновативното мислене и опит

Изготвяне на пълна проектна документация

Проектиране и изграждане на производствени системи и преработвателни предприятия за аквакултури…

Изготвяне на производствени програми и продуктови листи

Разработване на технологични производствени програми съобразно технологичното оборудване, капацитета и асортимента на…

Консултиране и подготовка на документи

Изработване на екологични оценки и документи по процедури на МОСВ, Регионална Инспекция по Околната Среда и Водите, Басейнова Дирекция…

Анализ на инвестиционни разходи

Разработване на бизнес – план на инвестиционното намерение, план – график за изпълнение…

Управление на проекти и одит на дейността

Управление и контрол на процесите на изпълнение и отчитане на инвестиционните проекти…

Оценка на проектни предложения

Предварителна оценка за административно съответствие на инвестиционни проекти…

Изготвяне на пълна проектна документация

Изготвяне на пълна проектна документация в съответствие с европейското и национално законодателство за инвестиционното проектиране и подготовка на документи във връзка с процедурите по издаване на разрешения за строеж.